Prof. dr. ir. Arthur P.J. Mol, rector magnificus WUR

VOORWOORD


Trots

HET ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevindt zich in het hart van de maatschappelijke belangstelling. Veel van de maatschappelijke uitdagingen - of die nu worden geformuleerd als missies, transities of duurzaamheidsdoelen – raken zowel aan het beleidsterrein van het ministerie als aan het onderzoeksdomein van Wageningen University & Research.

De band tussen WUR en LNV is heel vertrouwd en belangrijk. WUR en LNV staan samen voor de uitdaging, ook met het bedrijfsleven, om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen.


In dit KennisBasis magazine worden verschillende door het ministerie van LNV gefinancierde kennisbasisonderzoeken uit de periode 2015-2018 belicht. Die onderzoeken hebben kennis opgeleverd om maatschappelijke vraagstukken beter te begrijpen en aan te pakken.


Kennis om daadkrachtig en effectief beleid te formuleren. Kennis om nieuwe producten en processen te ontwerpen. Kennis om de gezondheid te bevorderen. Kennis om steden duurzamer en onze economie circulair te maken.

In onze moderne, complexe en geglobaliseerde samenleving is dergelijke kennis essentieel, maar eigenlijk nooit eendimensionaal en eenvoudig. Want hoe bereiken we een optimale circulariteit in onze voedsel(productie) keten en hoe moeten ontwikkelingen in de veehouderij dan worden afgestemd op de ontwikkelingen in de akker- en tuinbouw? En hoe zorgen we dat de verschillende schakels in de keten economisch kunnen renderen en grensoverschrijdend verbonden zijn?

WUR en LNV staan samen voor de uitdaging om, samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke vraagstukken op te lossen

Ondertussen willen we dat gezonde, veilige voeding betaalbaar blijft en wordt gegarandeerd aan consumenten. Diezelfde consument worstelt met vraagstukken over de relatie tussen zijn portemonee, zijn voedingspatroon, zijn gezondheid en zijn maatschappelijke betrokkenheid met dierenwelzijn en milieu.


Soms zijn verschillende doelstellingen makkelijker te verbinden. In de discussie over het gebruik van proefdieren in voedselonderzoek bijvoorbeeld wordt de aandacht steeds meer verlegd naar alternatieven. Er kunnen win-win situaties ontstaan, want naast aandacht voor een (economisch) gezonde voedselproductie is het ook noodzakelijk dat dierenwelzijn verder wordt ontwikkeld.

Zo gebruiken Wageningse onderzoekers bijvoorbeeld computermodellen en menselijke levercellen om de combinatie-effecten van verschillende bestanddelen van ons voedsel beter te begrijpen. Dit begrip is urgent want er is nog weinig bekend over stoffen die op zichzelf niet toxisch zijn, maar in combinatie met andere stoffen schade kunnen aanbrengen aan het lichaam.


Met dit onderzoek hoopt Wageningen een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het proefdiergebruik en tegelijkertijd de risicobeoordeling van stoffen in voeding te verbeteren.

Een ander mooi voorbeeld van Wagenings onderzoek zijn verschillende waterbouwprojecten, die de laatste jaren een stuk groener zijn geworden. Natuurlijke processen blijven intact, of spelen zelfs een rol bij het herstel van kwetsbare natuur.


Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van oesterriffen met lege schelpen uit de oesterindustrie. De riffen groeien uit tot een natuurlijke habitat voor oesters, en bieden tegelijkertijd bescherming tegen het water door erosie van platen en slikken te verhinderen.

Dit is maar een greep uit het aanbod van het maatschappelijk georiënteerd onderzoek van Wageningen University & Research om de kennisbasis onder het beleid van het ministerie – maar ook onder nieuwe publieke, private en publiek-private innovaties - te schragen.


Ik ben er trots op dat mijn organisatie op tal van fronten het voortouw neemt om samen met het ministerie, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties oplossingen aan te dragen voor een duurzame toekomst; in de regio, in Nederland en wereldwijd.